Mijn naam is Dimitri Cremers. Bij Optimale Samenwerking ben ik actief in verschillende contexten waarin mijn rol varieert van projectleider, onderzoeker of consultant. Daarnaast ben ik promovendus aan de Universiteit van Tilburg op het thema samenwerking bij complexe casuïstiek.

Wanneer het gaat over integraal samenwerken bij complexe, maatschappelijke vraagstukken, wordt in de praktijk gesproken over “samenwerken dwars door de schotten heen”, “ontkokering” en “doen wat nodig is”. Dat klinkt heel eenvoudig, maar gaat niet vanzelf. Om te denken vanuit het perspectief van de burger en daarop activiteiten tussen professionals af te stemmen tot een samenhangend geheel, is zo makkelijk nog niet. Afstemmen op een organisatie-overstijgend doel vraagt om het loslaten van eigen belangen en het doorbreken van bestaande routines (ook al houden we de dingen soms maar al te graag in stand zoals ze zijn!). Vanuit mijn rol als procesregisseur, zie ik dat op dit vlak mooie stappen worden gezet in de provincie Groningen bij de aanpak van complexe casuïstiek huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++).


Na een positief besluit van de wethouders Jeugd en Wmo en bestuurders van partnerorganisaties in de provincie Groningen, is in juni dit jaar gestart met een pilot waarin integraal 15 casus ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling worden behandeld. Een multidisciplinair team van zeven toegewijde professionals vanuit zorg en veiligheid heeft inmiddels 6 casus behandeld. Het doorbreken van patronen van geweld en onveiligheid in gezinnen staat hierbij centraal.

Inmiddels ontstaat een mooie verbinding tussen de lokale en regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Zo weten lokale casusregisseurs uit verschillende gemeenten het multidisciplinair team te vinden en sluiten zij actief aan bij het overleg van het multidisciplinair team. In een digitaal dossier delen betrokken professionals informatie met elkaar. Per casus wordt een integraal plan opgesteld waarin activiteiten op elkaar worden afgestemd met het doel patronen van geweld en onveiligheid te doorbreken. Professionals gebruiken digitale casusmanagement software om gezamenlijk een casus langdurig te volgen en monitoren op basis van gezamenlijk met elkaar afgesproken KPI’s. Op deze manier ontwikkelen betrokken professionals niet alleen een gezamenlijke taal, werkwijze en routine en maar weten zij elkaar ook steeds beter en sneller te vinden.

De komende periode werken gemeenten en partners op bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel niveau toe naar een geborgde aanpak in november dit jaar. Hiervan houd ik je op graag op de hoogte!


Meer weten? Neem contact met me op.

Dimitri Cremers (Business Unit Manager)

06-13317749
d.cremers@optimalesamenwerking.nl